درمانگران
درمانگران

دوره‌های رفرانس‌خوانی بیهوشی

فصل ۳۸ میلر: Implantable Cardiac  Pulse Generators:  Pacemakers and  Cardioverter-Defibrillators
فصل ۳۸ میلر: Implantable Cardiac Pulse Generators: Pacemakers and Cardioverter-Defibrillators
دکتر کمال فانی
مجازی
رایگان
فصل ۲۲ میلر:Inhaled Anesthetics Delivery Systems
فصل ۲۲ میلر:Inhaled Anesthetics Delivery Systems
دکتر کامران متقی
مجازی
رایگان
فصل ۳۶ میلر: Cardiovascular Monitoring
فصل ۳۶ میلر: Cardiovascular Monitoring
دکتر پریسا سزاری
مجازی
رایگان
فصل ۱۴ میلر: Cardiac Physiology
فصل ۱۴ میلر: Cardiac Physiology
دکتر علی رضا جهانگیری فرد
مجازی
رایگان
فصل ۵۹ میلر: Anesthesia and the Renal and Genitourinary Systems
فصل ۵۹ میلر: Anesthesia and the Renal and Genitourinary Systems
دکتر فرشته کیمیا
مجازی
رایگان
فصل۷۷ میلر: Pediatric Anesthesia
فصل۷۷ میلر: Pediatric Anesthesia
دکتر صدیقه شکراللهی
مجازی
رایگان
فصل ۱۸ میلر: Basic Principles of Pharmacology
فصل ۱۸ میلر: Basic Principles of Pharmacology
دکتر سوده طبشی
مجازی
رایگان
فصل ۴۴ میلر: Airway Management
فصل ۴۴ میلر: Airway Management
دکتر بابک قرایی
مجازی
رایگان
فصل ۸۳ میلر: اصول مرتبط با ICU و Critical Care
فصل ۸۳ میلر: اصول مرتبط با ICU و Critical Care
دکتر آرش نجفی
مجازی
رایگان