درمانگران
درمانگران

دوره‌های رفرانس‌خوانی بیهوشی

فصل ۲۳ میلر:Intravenous Anesthetics
فصل ۲۳ میلر:Intravenous Anesthetics
دکتر سوگل عسگری
رایگان
فصل ۶۶ میلر:Anesthesia for Trauma
فصل ۶۶ میلر:Anesthesia for Trauma
دکتر مینا ویشته
رایگان
فصل ۵۰ میلر:Patient Blood Management Coagulation
فصل ۵۰ میلر:Patient Blood Management Coagulation
دکتر مائده کریمیان
رایگان
فصل 41 میلر:Respiratory Monitoring
فصل 41 میلر:Respiratory Monitoring
دکتر عارفیان
رایگان
فصل ۹ میلر:Consciousness, Memory, and Anesthesia
فصل ۹ میلر:Consciousness, Memory, and Anesthesia
دکتر محسن آرین نیک
رایگان
فصل ۴۹ میلر: Patient Blood Management: Transfusion Therapy
فصل ۴۹ میلر: Patient Blood Management: Transfusion Therapy
دکتر نیلوفر مسعودی
رایگان
فصل ۵۱ میلر: Management of the Patient with Chronic Pain
فصل ۵۱ میلر: Management of the Patient with Chronic Pain
دکتر پیمان دادخواه
رایگان
فصل ۶۴ میلر: Anesthesia for Orthopedic Surgery
فصل ۶۴ میلر: Anesthesia for Orthopedic Surgery
دکتر فیروزه مددی
رایگان
فصل ۵۸ میلر:Anesthesia for Bariatric Surgery
فصل ۵۸ میلر:Anesthesia for Bariatric Surgery
دکتر سوگل عسگری
رایگان
فصل ۲۶ میلر: Iv Drug Delivery Systems
فصل ۲۶ میلر: Iv Drug Delivery Systems
دکتر اردشیر تاج بخش
رایگان
فصل 	۸۰ میلر: Postanesthesia Care Unit
فصل ۸۰ میلر: Postanesthesia Care Unit
دکتر سوگل عسگری
رایگان
فصل میلر۲۷ :Pharmacology Of Neuromuscular Blocking Drugs
فصل میلر۲۷ :Pharmacology Of Neuromuscular Blocking Drugs
دکتر علیرضا شاکری
رایگان
فصل ۵۳ میلر: Anesthesia for Thoracic Surgery
فصل ۵۳ میلر: Anesthesia for Thoracic Surgery
دکنر معین دانشمند
رایگان
فصل ۴۲ میلر:Renal Pathophysiology and Treatment for Perioperative Ischemia and Nephrotoxic Injury
فصل ۴۲ میلر:Renal Pathophysiology and Treatment for Perioperative Ischemia and Nephrotoxic Injury
دکتر مهتاب پورزمانی
رایگان
فصل ۴۵ میلر: Spinal, Epidural, and Caudal Anesthesia
فصل ۴۵ میلر: Spinal, Epidural, and Caudal Anesthesia
دکتر مهشید قاسمی
رایگان
فصل ۷۹ میلر: Pediatric and Neonatal Critical Care
فصل ۷۹ میلر: Pediatric and Neonatal Critical Care
دکتر نرجس احمدی زاده
رایگان
فصل ۵۷ میلر: Anesthesia for Neurologic Surgery and Neurointerventions
فصل ۵۷ میلر: Anesthesia for Neurologic Surgery and Neurointerventions
دکتر سوگل عسگری
رایگان
فصل ۳۸ میلر: Implantable Cardiac Pulse Generators: Pacemakers and Cardioverter-Defibrillators
فصل ۳۸ میلر: Implantable Cardiac Pulse Generators: Pacemakers and Cardioverter-Defibrillators
دکتر کمال فانی
رایگان
فصل ۲۲ میلر:Inhaled Anesthetics Delivery Systems
فصل ۲۲ میلر:Inhaled Anesthetics Delivery Systems
دکتر کامران متقی
رایگان
فصل ۳۶ میلر: Cardiovascular Monitoring
فصل ۳۶ میلر: Cardiovascular Monitoring
دکتر پریسا سزاری
رایگان