درمانگران
درمانگران

دوره‌های رفرانس‌خوانی بیهوشی

میلر فصل ۶۲: Anesthesia for Obstetrics
میلر فصل ۶۲: Anesthesia for Obstetrics
دکتر مریم وثوقیان
مجازی
رایگان
میلر فصل ۳۹: Neurologic Monitoring
میلر فصل ۳۹: Neurologic Monitoring
دکتر آرش تفرشی نژاد
مجازی
رایگان
میلر فصل ۳۴: Patient Positioning and Associated Risks
میلر فصل ۳۴: Patient Positioning and Associated Risks
دکتر حمیدرضا صمدپور
مجازی
رایگان
فصل ۲۹ میلر: Local Anesthetics
فصل ۲۹ میلر: Local Anesthetics
دکتر علیرضا میرخشتی
مجازی
رایگان
فصل ۸۶ میلر:Cardiopulmonary Resuscitation and Advanced Cardiac Life Support
فصل ۸۶ میلر:Cardiopulmonary Resuscitation and Advanced Cardiac Life Support
دکتر آذر اجمالیان
مجازی
رایگان
فصل ۲۳ میلر:Intravenous Anesthetics
فصل ۲۳ میلر:Intravenous Anesthetics
دکتر سوگل عسگری
مجازی
رایگان
فصل ۶۶ میلر:Anesthesia for Trauma
فصل ۶۶ میلر:Anesthesia for Trauma
دکتر مینا ویشته
مجازی
رایگان
فصل ۵۰ میلر:Patient Blood Management Coagulation
فصل ۵۰ میلر:Patient Blood Management Coagulation
دکتر مائده کریمیان
مجازی
رایگان
فصل 41 میلر:Respiratory Monitoring
فصل 41 میلر:Respiratory Monitoring
دکتر عارفیان
مجازی
رایگان
فصل ۹ میلر:Consciousness, Memory, and Anesthesia
فصل ۹ میلر:Consciousness, Memory, and Anesthesia
دکتر محسن آرین نیک
مجازی
رایگان
فصل ۴۹ میلر: Patient Blood Management: Transfusion Therapy
فصل ۴۹ میلر: Patient Blood Management: Transfusion Therapy
دکتر نیلوفر مسعودی
مجازی
رایگان
فصل ۵۱ میلر: Management of the Patient with Chronic Pain
فصل ۵۱ میلر: Management of the Patient with Chronic Pain
دکتر پیمان دادخواه
مجازی
رایگان
فصل ۶۴ میلر: Anesthesia for Orthopedic Surgery
فصل ۶۴ میلر: Anesthesia for Orthopedic Surgery
دکتر فیروزه مددی
مجازی
رایگان
فصل ۵۸ میلر:Anesthesia for Bariatric Surgery
فصل ۵۸ میلر:Anesthesia for Bariatric Surgery
دکتر سوگل عسگری
مجازی
رایگان
فصل ۲۶ میلر: Iv Drug Delivery Systems
فصل ۲۶ میلر: Iv Drug Delivery Systems
دکتر اردشیر تاج بخش
مجازی
رایگان
فصل 	۸۰ میلر: Postanesthesia Care Unit
فصل ۸۰ میلر: Postanesthesia Care Unit
دکتر سوگل عسگری
مجازی
رایگان
فصل میلر۲۷ :Pharmacology Of Neuromuscular Blocking Drugs
فصل میلر۲۷ :Pharmacology Of Neuromuscular Blocking Drugs
دکتر علیرضا شاکری
مجازی
رایگان
فصل ۵۳ میلر: Anesthesia for Thoracic Surgery
فصل ۵۳ میلر: Anesthesia for Thoracic Surgery
دکنر معین دانشمند
مجازی
رایگان
فصل ۴۲ میلر:Renal Pathophysiology and Treatment for Perioperative Ischemia and Nephrotoxic Injury
فصل ۴۲ میلر:Renal Pathophysiology and Treatment for Perioperative Ischemia and Nephrotoxic Injury
دکتر مهتاب پورزمانی
مجازی
رایگان
فصل ۴۵ میلر: Spinal, Epidural, and Caudal Anesthesia
فصل ۴۵ میلر: Spinal, Epidural, and Caudal Anesthesia
دکتر مهشید قاسمی
مجازی
رایگان