درمانگران
درمانگران

وبینار‌های دانشگاه علوم پزشکی گلستان

خاتمه یافته
وبینار علمی اصول مدیریت راه هوایی
وبینار علمی اصول مدیریت راه هوایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی تورشن تخمدان
وبینار علمی تورشن تخمدان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی و مدیریت شایعترین مسمومیت های اوپیوِِییدی
وبینار علمی آشنایی و مدیریت شایعترین مسمومیت های اوپیوِِییدی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی ضایعات التهابی گوش خارجی
وبینار علمی ضایعات التهابی گوش خارجی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینارعلمی شکستگی استخوان بینی
وبینارعلمی شکستگی استخوان بینی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی آسیب حاد کلیه متعاقب تزریق ماده حاجب-ملاحظات بیهوشی
وبینار علمی آسیب حاد کلیه متعاقب تزریق ماده حاجب-ملاحظات بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی آنافیلاکسی
وبینار علمی آنافیلاکسی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینارعلمی وبینار علمی اخلاق فردی،اجتماعی و اداری کارکنان
وبینارعلمی وبینار علمی اخلاق فردی،اجتماعی و اداری کارکنان
کارگاه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی پیشگیری از آسیب های اجتماعي
وبینار علمی پیشگیری از آسیب های اجتماعي
کارگاه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی نقش فضای مجازی در تحکیم یا تخریب بنیاد خانواده
وبینار علمی نقش فضای مجازی در تحکیم یا تخریب بنیاد خانواده
کارگاه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق فردی،اجتماعی و اداری کارکنان
وبینار علمی اخلاق فردی،اجتماعی و اداری کارکنان
کارگاه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی پیشگیری از آسیب های اجتماعي
وبینار علمی پیشگیری از آسیب های اجتماعي
کارگاه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی آسیب شناسی خانواده
وبینار علمی آسیب شناسی خانواده
کارگاه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی مهارت های ارتباط جمعی
وبینار علمی مهارت های ارتباط جمعی
کارگاه آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی تعیین کننده های جمعیتی و اجتماعی سلامت 2
وبینار علمی تعیین کننده های جمعیتی و اجتماعی سلامت 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی جمعیت ایران: تحولات و چشم اندازها 2
وبینار علمی جمعیت ایران: تحولات و چشم اندازها 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی حقوق و اخلاق عصب شناختی 2
وبینار علمی حقوق و اخلاق عصب شناختی 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی حقوق و اخلاق بالینی 2
وبینار علمی حقوق و اخلاق بالینی 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان 6
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان 6
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی ندول های تیروئید
وبینار علمی ندول های تیروئید
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین