درمانگران
درمانگران

دوره‌های دوره‌های مجازی

ملاحظات بیهوشی در بیماران قلبی - حین جراحی غیر قلبی
ملاحظات بیهوشی در بیماران قلبی - حین جراحی غیر قلبی
مجازی
کنگره مجازی آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران
کنگره مجازی آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران
با ۲۰ امتیاز آموزش مداوم
مجازی
(۱۴۵۵)
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش سوم
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش سوم
انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
مجازی
رایگان
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش دوم: تبخیرگرها و چرخه‌های تنفسی
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش دوم: تبخیرگرها و چرخه‌های تنفسی
انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
مجازی
رایگان
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش اول: کلیات
دوره جامع آشنایی با ماشین بیهوشی - بخش اول: کلیات
انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه
مجازی
رایگان