درمانگران
درمانگران

دوره‌های کنگره بیهوشی

کنگره مجازی آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران
کنگره مجازی آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران
با ۲۰ امتیاز آموزش مداوم
مجازی
(۱۴۵۵)